Office Of Civil Rights Notice Of Nondiscrimination

Plumas District Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Plumas District Hospital is owned and operated by a Plumas Hospital District, a healthcare district under the laws of California.

Plumas District Hospital provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, including:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Free language services to people whose primary language is not English, including qualified interpreters and information written in other languages.

If you need these services, call 530-283-2121

If you believe that Plumas District Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Stacey Thorsen, Compliance Officer
1065 Bucks Lake Road, Quincy, CA 95971
(530)283-7982

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-530-283-2121 PDH

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-530-283-2121 PDH

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-530-283-2121 PDH

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-530-283-2121 PDH

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-530-283-2121 PDH 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-530-283-2121 PDH

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800 73 1-530-283-2121 PDH تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-530-283-2121 PDH

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-530-283-2121 PDH まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برق 1-530 283-2121 PDH

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-530-283-2121 PDH

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-530-283-2121 PDH

Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-530-283-2121 PDH

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं 1-530-283-2121 PDH

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-530-283-2121 PDH

Join our team

Join Our Team

Patient Portal

Patient Portal

Stay connected with your healthcare team and access your personal medical information anytime online with HealtheLife.

Patient Portal Information